Belçika Ülke Raporu ve Bilgileri


Avrupanın Kalbinin Attığı Ülkesi Belçikanın Bütün İlleri Şehirleri Hakkında Gerekli Bilgilerin Hepsini Paylaşalım.
Belçikanın illeri Nelerdir, Vikipedi, Haritası, Semtleri ve Belçika ülkesinin illeri hakkında bütün bilgileri okuyalım.

Evet Sırasıyla Şimdi Belçikanın Bütün Tüm Bilgilerini İstatistiklerini Tanıyalım Öğrenelim:

Konum: Batı Avrupa’da Kuzey Denizinin kıyısında Fransa ile Hollanda arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 50 50 Kuzey enlemi 4 00 Batı boylamı
Harita konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 30528 km²
kara: 30278 km²
su: 250 km²
Sınır: toplam: 1385 km
Sınır komşuları: Fransa 620 km Almanya 167 km Lüksemburg 148 km Hollanda 450 km
Kıyı şeridi: 66.5 km
İklimi: Ilıman iklime sahiptir kışlar hafif yazlar serin geçer. Genellikle hava rutubetli yağmurlu ve bulutludur.
Arazi yapısı: Kuzeybatıda yatık kıyı ovaları merkezde yuvarlak tepler güneydoğuda Ardennes ormanında engebeli dağlar yer almaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: En alt nokta: Kuzey Denizi 0 m; en yüksek nokta: Signal de Botrange 694 m
Doğal kaynakları: Kömür doğal gaz
Kullanılabilir topraklar: işlenebilir toprak arazi: %27.42
sürekli ekinler: %0.69
otlaklar: %20
ormanlık arazi: %21
diğer: %30.89
Doğal afetler: Su baskınları kıyıya yakın arazilere zarar verdiğinden bu alanlar beton direklerle sahilden ayrılmışlar.

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 10414336 (Temmuz 2009 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %16.7 (erkek 883254; kadın 846099)
15-64 yaş: %65.9 (erkek 3450879; kadın 3389565)
65 yaş ve üzeri: %17.4 (erkek 746569; kadın 1062701) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.13 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 1.22 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.96 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 4.62 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 78.77 yıl
erkeklerde: 75.59 yıl
kadınlarda: 82.09 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.64 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS – hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2003 verileri)
HIV/AIDS – hastalıkları taşıyan insan sayısı: 10000 (2003 verileri)
HIV/AIDS – hastalıklarından ölenler: 100 ün altında (2003 verileri)
Ulus: Belçikalı
Nüfusun etnik dağılımı: Flaman %58 Valon %31 diğer %11
Din: Roma Katolikleri %75 Protestanlar ve diğer %25
Diller: Flamanca %58 Fransızca %32 Almanca %10
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %99 (2003 verileri)

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Belçika Krallığı
kısa şekli : Belçika
Yerel tam adı: Royaume de Belgique/Koninkrijk Belgie
yerel kısa şekli: Belgique/Belgie
ingilizce: Belgium
Yönetim Biçimi: Meşruti Krallık
Başkent: Brüksel
İdari bölmeler: Ülke Flaman Bölgesi’nde 5 Valon Bölgesi’nde de 5 olmak üzere 10 eyalete ayrılmıştır. Flaman Bölgesindeki eyaletler Batı Flandre Doğu Flandre Anvers Limburg Flaman Brabant olup Valon Bölgesindeki eyaletler ise Namur Liège Hainaut Lüksemburg Valon Brabant’dır. Ülkede 589 belediye bulunmaktadır. Kendi meclisleri bulunan belediyeler belediye başkanının başkanlığında çalışan belediye encümeni tarafından yönetilir.
Bağımsızlık günü: 21 Temmuz 1831 (Hollanda’dan ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü 21 Temmuz (1831)
Anayasa: 7 Şubat 1831 tarihinde kabul edilmiştir. 1970 yılında yapılan bir düzenleme ile idari yapısını değiştirmiştir. Söz konusu düzenleme ile federal bir yapıya kavuşan ülke idaresi 1980 1988-1989 yıllarında devam eden yeni düzenlemelere ek 14 Temmuz 1993 tarihinde yapılan ve tam olarak Mayıs 1995′de seçimlerin yapılması ile yürürlüğe giren son anayasal düzenlemeyle yine monarşi ile yönetilen bugünkü federal ve üç bölgeli hale getirilmiştir.
Hukuk sistemi: Genel hukuk İngiliz yapısal teorisinden etkilenerek düzenlenmiştir.
Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri; her kes için geçerli ve zorunludur.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) AsDB (Asya Kalkınma Bankası) AG (Avustralya Grubu) Benelux (Belçika Hollanda Lüksemburg Ekonomik Birliği) BIS (Uluslararası İmar Bankası) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CE (Avrupa Konseyi) CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı) EAPC (Avrupa – Atlantik Ortaklık Konseyi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) EIB (Avrupa Yatırım Bankası) EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği) ESA (Avrupa Uzay Ajansı) Avrupa Birliği FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G- 9 G-10 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu) MONUC (BM Kongo Operasyonu) NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi) NEA (Nükleer Enerji Kurulu) NSG OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)OPCW OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu) UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu) UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu) UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WEU (Batı Avrupa Konseyi) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü) ZC

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Gelişmiş pazar ekonomisi büyük ölçüde hizmet sektörü hafif ve ağır sanayi ve dış ticarete dayanır. Hava ve demiryolu taşımacılığı ile radyo-televizyon yayınları dışında ekonomiyi tümüyle denetimde tutan özel girişimin karşısında hemen hemen hiçbir devlet rekabeti yoktur. Ülkenin kuzeyi madencilik ve ağır sanayinin gerilemekte olduğu güney bölgelere göre daha hızlı bir büyüme içindedir. Belçika kobaltgermanyum ve radyum gibi maddelerin işlenmesinde dünyada önemli yer tutar. Anvers bölgesinde yoğunlaşmış olan rafinerilerde de ham petrol işlenir. Ekonomide başlıca gelir kaynağını ithal edilen hammaddelerin imalatı ve işlenmesi ile mamul malların ihracatı oluşturur.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi – 322.3 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH – reel büyüme: %1.5 (2005 verileri)
GSYİH – sektörlere göre: tarım: %1
endüstri: %24
hizmet: %74.9 (2005 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.8 (2005 verileri)
İş gücü: 4.77 milyon (2003)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %74.2 endüstri %24.5 tarım %1.3 (2003 verileri)
İşsizlik oranı: %8.4 (2005 verileri)
Bütçe: gelirler: 180.4 milyar $; giderler: 180.5 milyar $ (2005)
Endüstri: inşaat ve metal ürünleri motor ve taşıt ürünleri besin maddeleri ve meşrubatkimyasallar ham maddeler tekstilcam petrol kömür
Endüstrinin büyüme oranı: %-0.2 (2005 verileri)
Elektrik üretimi: 78.77 milyar kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %40.01
hidro: %0.42
nükleer: %58.33
diğer: %1.24 (2003)
Elektrik tüketimi: 79.66 milyar kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 8.3 milyar kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 14.7 milyar kWh (2003)
Tarım ürünleri: şeker pancarı taze meyve ve sebze hububat tütün; sığır dana domuz süt
İhracat: 269.6 milyar $ (2005)
İhracat ürünleri: Demir çelik taşıt traktör mücevher petrol
İhracat ortakları: Almanya %19.4 Fransa %17.3 Hollanda %11.7 Birleşik Krallık %8.2 ABD %6.4 İtalya %5.3 (2005)
İthalat tutarı: 264.5 milyar $ (2005)
İthalat ürünleri: benzin hububat kimyasallar besin maddeleri
İthalat ortakları: Hollanda %17.8 Almanya %17.2 Fransa %11.4 Birleşik Krallık %6.8 İrlanda %6.5 ABD %5.4 (2005)
Dış borç tutarı: 1.345 trilyon $ (2008 verileri)
Para birimi: Euro (EUR)
Para birimi kodu: EUR
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 4.801 milyon (2004)
Telefon kodu: 32
Radyo yayın istasyonları: FM 79 AM 7 kısa dalga 1 (1998)
Radyolar: 8.075 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 25 (plus 10 repeaters) (1997)
Televizyonlar: 4.72 milyon (1997)
Internet kısaltması: .be
Internet servis sağlayıcıları: 61 (2005)
Internet kullanıcıları: 5.1 milyon (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: toplam: 3521 km
Karayolları: toplam: 149757 km
asfalt: 117110 km
asfalt olmayan: 32647 km (2003)
Su yolları: 2043 km (1528 km ticari amaçla kullanılmaktadır)
Boru hatları: ham petrol 161 km; petrol ürünleri 1167 km; doğal gaz 3300 km
Limanlar: Antwerp (dünyanın en kalabalık limanlarından biri) Brugge Gent Hasselt Liege Mons Namur Oostende Zeebrugge
Hava alanları: 43 (2006)
Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)

Belçikadaki Şehirler Ve Nüfusları:

Brüksel şehri (142,853)
Schaarbeek/Schaerbeek (110,375)
Anderlecht (93,808)
(Sint-Jans-)Molenbeek-Saint-Jean (78,520)
Elsene/Ixelles www.guncelhbr.com(77,729)
Ukkel/Uccle (74,976)
(Sint-Lambrechts-)Woluwe-Saint-Lambert (47,845)
Vorst/Forest (47,555)
Sint-Gillis/Saint-Gilles (43,733)
Jette (42,250)
Etterbeek (41,097)
(Sint-Pieters-)Woluwe-Saint-Pierre (37,920)
Evere (33,069)
Oudergem/Auderghem (29,265)
Watermaal-Bosvoorde/Watermael-Boitsfort (24,314)
Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode (23,142)
Ganshoren (20,609)
(Sint-Agatha-)Berchem-Sainte-Agathe (19,968)
Koekelberg (17,721)

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +1 (from 1 vote)
Belçika Ülke Raporu ve Bilgileri, 10.0 out of 10 based on 1 rating Facebook İnternet Sayfamızı Beğenip Yorum Yapmayı İhmal Etmeyiniz.

You might also like

Sosyal Kulüpler Aylık Çalışma (Faaliyet) Raporu
Sosyal Kulüp Etkinlik Raporu ,Sosyal Kulüp Aylık Raporu ,Sosyal kulüpler aylık çalışma raporu...
Bağkur Emekli Maaş Bilgisi Öğrenme Sorgulama
İnternetten Nasıl Bağ-kur Emekli Maaş Bilgilerimi Sorugulayabilirim Öğrenebilirim Derseniz Gerekli...
MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama
İnternetten Nasıl MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi Bilgilerimi Sorugulayabilirim Öğrenebilirim Derseniz...
Yıl Sonu Sene Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Şök Raporu Tutanağı İndir İncele
ŞÖK karar tutanağı İndir, Şube Öğretmenler Kurulu Şök Raporu Tutanağı Hakkındaki Bilgiler. Aşağı...

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Gönderim