Hz. İbrahimin Hayatı Kısaca


Hz İbrahim Hayatı, Vikipedi, Özeti, Hikayesi, Ateşe Atılması, Duası, Kıssası, Kimdir, Kısaca Hayatı Hakkındaki Bilgiler.
“İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan’dı: Ancak, o hanif (muvahhid) bir Müslümandı, müşriklerden de değildi. Doğrusu, insanların İbrahim’e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah, mü’minlerin velisidir.” (Al-i İmran Suresi, 67–68)

Kendisinden sıklıkla bahsedilen ve Allah’ın Kuran’da insanlara örnek gösterdiği peygamberlerden biri de Hz. İbrahim’dir. Putlara tapan kavmine Allah’ın mesajını getirmiş ve onları uyarıp korkutmuştur. Kavmi ise Hz. İbrahim’in uyarılarını dinlememiş, aksine ona cephe almıştır. Kavminin baskıları artınca Hz. İbrahim, eşi, Hz. Lut ve beraberindeki birkaç kişiyle beraber bir başka yere göç (hicret) etmek zorunda kalmıştır.

Kuran’da, öncelikle Hz. İbrahim’in Hz. Nuh’un soyundan geldiği belirtilmektedir. Ayetlerde şöyle buyrulur:

“Alemler içinde selam olsun Nuh’a. Gerçekten Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o, Bizim mümin olan kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğduk. Doğrusu İbrahim de onun (soyunun) bir kolundandır.” (Saffat Suresi, 79–83)

Hz. İbrahim’in zamanında Mezopotamya Ovası ‘ nda, Orta ve Doğu Anadolu’da yaşayan birçok kavim göğe ve yıldızlara tapıyordu. En büyük tanrıları Ay tanrısı “Sin” idi. Bu batıl inanca göre, Ay tanrısı uzun sakallı ve elbisesinin üzerinde hilal şeklinde ay bulunan bir insan suretinde idi. Ayrıca bu kavimler bu tanrılara ait birçok kabartma resim ve heykelcik yapıyor ve bunlara tapıyorlardı. Oldukça yaygın olan bu inanç, özellikle Yakındoğu’da kendisine oldukça uygun bir yaşam sahası bulmuş ve bu sayede uzun zaman varlığını sürdürmüştü. Bölgede yaşayan insanlar MS 600′lü yıllara kadar bu tanrılara tapmaya devam ettiler. Bu inancın bir sonucu olarak, Mezopotamya’dan Anadolu’nun içlerine kadar olan bölgelerde “Ziggurat” ismiyle bilinen ve hem gözlem evi hem de tapınak olarak kullanılan yapılar inşa edilmiş ve buralarda başlıca Ay tanrısı “Sin” olmak üzere çeşitli tanrılara tapınılmıştı…

Günümüzde ancak arkeolojik kazılarla belirlenebilen bu inanç şeklini, Kuran’da bulabilmek mümkündür. Kuran’da belirtildiğine göre, Hz. İbrahim bu ilahlara tapmayı reddetmiş ve sadece tek gerçek ilah olan Allah’ı tanımıştı. Kuran’ı Kerim ‘ de Hz. İbrahim’in bu davranışı şöyle haber verilmektedir:

“Hani İbrahim, babası Azer’e (şöyle) demişti: “Sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu, ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. Böylece İbrahim’e, -kesin bilgiyle inananlardan olması için- göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: “Bu benim Rabbimdir.” Fakat (yıldız) kayboluverince: “Ben kaybolup-gidenleri sevmem” demişti. Ardından Ay’ı, (etrafa aydınlık saçarak) doğar görünce: “Bu benim Rabbim” demiş, fakat o da kayboluverince: “Andolsun” demişti, “Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum.” Sonra güneşi (etrafa ışıklar saçarak) doğar görünce: “İşte bu benim Rabbim, bu en büyük” demişti. Ama o da kayboluverince, kavmine demişti ki: “Ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım.” Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim.” (Enam Suresi, 74–79)

Hz İbrahim ‘ in putlara tapmakta olan kavmini uyarması ve onlara bu davranışlarından vazgeçmelerini öğütlemesi, Kuran ‘ da bu kutlu peygamberle ilgili olarak şöyle haber verilir:

“İbrahim de; hani kavmine demişti ki: “Allah’a kulluk edin ve O’ndan sakının, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” (Ankebut Suresi, 16) “Eğer yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de (elçilerin çağrısını) yalanlamışlardır. Elçiye düşen ise, yalnızca açık bir tebliğdir.” (Ankebut Suresi, 18)

Kavminin Hz. İbrahim’e karşılık tavrının ise, onu öldürmeye teşebbüs etmek olduğunu bildiren ayet şöyledir:

“Bunun üzerine kavminin (İbrahim’e) cevabı yalnızca: “Onu öldürün ya da yakın” demek oldu. Böylece Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda, iman eden bir kavim için ayetler vardır.” (Ankebut Suresi, 24)

Kavminin kötülüklerinden kurtarılan Hz. İbrahim’in, bu olaylardan sonra kavminden uzaklaşarak hicret ettiği de ayetlerde şöyle bildirilir:

“Ona bir düzen (tuzak) kurmak istediler, fakat Biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık.” (Enbiya Suresi, 70)

“Sizden ve Allah’tan başka taptıklarınızdan kopup-ayrılıyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmekle mutsuz olmayacağım.” (Meryem Suresi, 48)

Hz. İbrahim’in Doğduğu ve Yaşadığı Yer

Kuran’da Hz. İbrahim’in doğduğu ve yaşadığı yer hakkında ayrıntılı bir bilgi verilmez. Ancak verilen önemli bir bilgi, Hz. İbrahim ve Hz. Lut’un aynı zamanda ve yakın coğrafyalarda yaşadıklarıdır. Çünkü Hz. Lut’un kavmine gönderilen melekler, onu ziyaret etmeden önce Hz. İbrahim’e gelmişler ve karısına bir çocuk müjdesi vermişlerdir.

Hz. İbrahim’in doğduğu yerin neresi olduğu sorusu her zaman için üzerinde tartışılan bir konu olmuştur. Hıristiyanlar ve Museviler Hz. İbrahim’in Güney Mezopotamya’da doğduğunu söylerlerken, İslam dünyasındaki yaygın kanı ise, İbrahim Peygamberin doğum yerinin Urfa-Harran civarı olduğudur. Eldeki bazı yeni bulgular, Musevi ve Hıristiyan tezlerinin tam olarak doğruyu yansıtmadığını göstermektedir. (Harun Yahya, Resullerin Mücadelesi)

Museviler ve Hıristiyanlar, Hz. İbrahim’in doğum yerinin Güney Mezopotamya olduğunu söylerlerken dayanakları, Tevrat’tır. Tevrat’ta Hz. İbrahim’in doğum yerinin Güney Mezopotamya’daki Ur şehri olduğu söylenmektedir. Hz. İbrahim, bu şehirde doğup büyüdükten sonra Mısır’a gitmek için yola çıkmış, Türkiye sınırları içinde bulunan Harran bölgesini geçerek uzun bir yolculuk sonunda Mısır’a varmıştır.

Oysa yeni bulunan bir Eski Ahit nüshası, bu bilginin doğruluğu hakkında ciddi şüphelerin oluşmasına yol açmıştır. Zira bugüne kadar bulunan en eski Eski Ahit nüshası olarak kabul edilen MÖ 3. yüzyıla ait bu Yunanca kopyada, “Ur” şehrinin ismi bile geçmemektedir. Bugün birçok Eski Ahit araştırmacısı, “Ur” kelimesinin bir yanlış yazılma veya sonradan eklenme olduğunu söyler. Buna göre Hz. İbrahim, Ur şehrinde doğmamış, belki de hayatında hiç Mezopotamya bölgesine gitmemiştir. Hz. İbrahim’in doğum yeri olarak gösterilen Ur şehri hakkında ciddi şüpheler ve anlaşmazlıklar varsa da, Hz. İbrahim’in yaşadığı yerin Harran ve çevresi olduğu konusunda bir fikir birliği vardır. Hatta Eski Ahit üzerinde yapılacak kısa bir inceleme, burada bile Hz. İbrahim’in doğum yerinin Harran olarak gösterildiğine dair bazı ifadeler ortaya çıkar. Örneğin Eski Ahit’te Harran bölgesine “Aram bölgesi” ismi verilmektedir. (Tekvin, 11/31 ve 28/10) Hz. İbrahim’in soyundan gelen kişilerin ise, kendilerini bir “Arami’nin oğlu” olarak tanıttıkları söylenmektedir. (Tesniye, 26/5) Hz. İbrahim’in bir Arami olarak tanınıyor olması, onun bu bölgede hayatını sürdürdüğünü göstermektedir.

Nitekim İslami kaynaklarda da Hz. İbrahim’in doğum yerinin Harran ve Şanlıurfa olduğu belirtilmektedir. “Peygamberler şehri” olarak nitelendirilen Şanlıurfa’da Hz. İbrahim’le ilgili birçok hikaye ve efsane bulunmaktadır.

Kabe’nin İnşası

Kuran’da Hz. İbrahim hakkında bahsedilen, ancak Eski Ahit’te bahsedilmeyen bir diğer konu da Kabe’nin inşaasıdır. Kuran’da Kabe’yi Hz. İbrahim’in oğlu İsmail ile beraber inşa ettikleri şöyle anlatılmaktadır:

“İbrahim, İsmail’le birlikte Evin (Ka’be’nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmişti): “Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz, Sen işiten ve bilensin.” (Bakara Suresi, 127)

Bugün Kabe’nin geçmişi hakkında bilinen yegane şey ise, buranın çok eski zamanlardan itibaren kutsal bir yer olarak kabul edildiğidir. Bu nedenle, Kabe’ye Peygamberimiz öncesindeki cahiliye döneminde putların yerleştirilmesinin nedeni, Hz. İbrahim tarafından tebliğ edilen ilahi dinin zaman içinde yozlaştırılmasının ve dejenere edilmesinin bir sonucudur.

Hz. İbrahim, Allah’tan başkasına kulluk etmeme, sadece O ‘ ndan korkma ve hiçbir varlığı O’na eş koşmama konusunda örnek verilen ve bu özellikleriyle Allah’ın üstün kılmış olduğu bir peygamberdir. O, kavmini hidayete çağırma konusunda sabırla büyük bir mücadele vermiş ama kavmi kendini inkar edince de onlardan kopup ayrılmıştır. Bu kutlu peygamberin hayatı, karakteri ve ahlakı müminler için çok güzel bir örnektir.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 7.1/10 (25 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +6 (from 12 votes)
Hz. İbrahimin Hayatı Kısaca, 7.1 out of 10 based on 25 ratings Facebook İnternet Sayfamızı Beğenip Yorum Yapmayı İhmal Etmeyiniz.

You might also like

İclal Aydın Hayat Ağacı Programı Aldatma Hikayesi İzle Kanal D
Hayat ağacı aldatma hikayesi izle, hayat ağacı aldatma hikayesi seyret,hayat ağacı aldatma hikayesi...
Muğla Bodrumda Liseli Kızların Kavgası Video Görüntüleri İzle
Kız kavgası izle, kız kavgası seyret, kız kavgası video, liseli kız kavgası, liseli kız kavgası...
Defne Samyeli Kimdir
Defne Samyeli Biyografisi, Defne Samyeli Hayatı, Defne Samyeli Fotoğrafları, Defne Samyeli Resimleri,...
Hayat Devam Ediyor 17.Bölüm Özeti Tüyoları Fragman izle
09.03.2012 hayat devam ediyor 17 bolum, Hayat Devam Ediyor 17. bölüm özeti fragmanı 9 mart 2012,...

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorumlar (50)

 

 1. derya diyor ki:

  çok uzun biraz kısa olsaydı

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 2. Metin diyor ki:

  oooooo va cok kısaymıs saol nekadarda kısa manyak saol ama yınmede

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 3. iskoçya diyor ki:

  çok uzun

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 4. raporsuz_deli diyor ki:

  çook uzun ama hepsini yazdım 7 sayfa oldu ama sadece kapak olmadı die 60 aldım var mı böyle bir şey arkadaşlar

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 5. esra diyor ki:

  gerçekten cok uzun bakalım ben kaç alacam

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 6. zeynep diyor ki:

  muthiş 100 aldğm ayrıca sbs den 478 aldım

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 7. reymistaryu 619 diyor ki:

  100 aldım sizin gibi salak değilim eşşşşşşşşşşşşekler öküzler

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. reymistaryu 619 diyor ki:

  saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaklar

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 9. ahmet diyor ki:

  çok uzun ama genede çalışırım…

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 10. ahmet diyor ki:

  çok uzunnnnnnn yaaa

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 11. gokhanm diyor ki:

  kotu ve cok uzun

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 12. beytullah diyor ki:

  100aldım agala sağol sbs puanı500 aga biz çalışırız

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 13. 0112 diyor ki:

  yuh yani amma kisaymis be yuh

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 14. sibel diyor ki:

  salaklar çok özet olmuş aferim size gerizekalılar analarının karnından doğmamışlar

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 15. döndü diyor ki:

  çok qüzel miş savolun salak ve geri zekalı yazanlarda kendileri o

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 16. onur diyor ki:

  çok uzun ya

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 17. jeff hardy diyor ki:

  ivit yha çok uzun yha yitir yhaaaaaaaaaa

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 18. buket diyor ki:

  yha bence çok güzel olmuş bu arada küfür ednler demekki kendilerini beğenmişler……

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 19. enes diyor ki:

  kısa dedik deilmi

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 20. Doğukan diyor ki:

  99 Aldım çünkü kapağa hocanın adını yazmamışım :))

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 21. yok diyor ki:

  ay yani yuh nekadarda azmış bune offffffffffff

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 22. yusuf diyor ki:

  sunan arkadasa tsk. ellerıne saglık.

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 23. nisa diyor ki:

  yazamadım hadi neyse ama okuyamadım bile

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 24. kerime diyor ki:

  bkadr uzn bşe olmz yaaa

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 3.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 25. aslan diyor ki:

  amma kısaymış be 1 cümlelik bişey bakalım kaç verecek hoca 0 alırsam sorarım size xD

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 26. aslan diyor ki:

  özeti dedik tamamının fazlası çıkdı:P

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 27. fb diyor ki:

  eyerr wallaha ben bunlarınn heposinii yazarsamm ölürümmm beee b!!!!!

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 28. 607 diyor ki:

  ya bune bu özetse ohooooooooo yani

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 29. 349 diyor ki:

  yha çok uzun

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 30. ece diyor ki:

  bu çok uzun yaa

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 31. akılküpü diyor ki:

  napıcaz denize düşen yılana sarılır

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 32. nur diyor ki:

  bu kısa ise kısa olanlar neee??????????

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 33. hakan diyor ki:

  nur dalga geçme

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 34. zeynep diyor ki:

  kısa diye tıkladık varya yine uzun çıktı allah allah ya…

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 35. yasin diyor ki:

  sizin hayatınız uzun degilmi onun hayatıda uzun bunlar önemli olanların kısmı düşünmek için mantık yeter ya

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 36. FATİH diyor ki:

  ÇOK UZUN AMA OLSUN YAZARAZIN YANİ DİNLENE DİNLENE DİME GENÇLİK :)

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 37. FATİH diyor ki:

  çok uzun ama olsun yazarız dinlene dinlene

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 38. gizem diyor ki:

  oha çok kısa buysa kısa olmayanı nasıldır merak ediyorum

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 2.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 39. ada diyor ki:

  çok uzun ben bunu yazarsam ellerim kırılır

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 2.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 40. pelin diyor ki:

  güzel:)

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 41. ayşenur diyor ki:

  elmle yazcm ama cok uzn ama cok guzel

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 2.0/5 (2 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 42. helin diyor ki:

  guzl yhaaa::D
  ama biraz uzun

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 1.5/5 (2 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 43. ertuğrul diyor ki:

  ÇOK GERKLİYDİ ÇOOK TEŞŞEKKÜR EDERİM ARKADAŞLAR

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 3.5/5 (2 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 44. kendi diyor ki:

  sen salak mısın bumu kısa

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 45. elif diyor ki:

  çok uzun ama din öğretmeni 10 sayfa istemişti.sonra 5 sayfaya indirmiş.bu nasıl mantık ben zaten yazıyı begenye begenmeye yazıyodum..offf yaaa.nasıl bir mantık bu şimdi bunu ilk önce okucam.inşallah güzeldir.çünkü zamanım çok az artık başka arıyamıycam.

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 46. rukiye diyor ki:

  bunlarla ilgilenmeyi seviyom

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 47. abdullah kurnaz diyor ki:

  uzun kısa of püf yazan arkadaşlar burada bahsi geçen biz hanefilerin ve müslüman kesmin atası h.z ibrahimden bahsediyor diğer taraftan peygamberimiz h.z MUHAMMET MUSTAFA S.A.V. efendimizin tam olarak söyliyemiycem ama belki 10 belki 8 kuşak öncesi dedesidir hoca size 50 vermiş 60 vermiş dünya sınavı ne kadar önemli sizin içi değilmi ahirette 50 60 100 bakalım ordan kaç alcaz

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 48. seray diyor ki:

  [çççook kısa] hemen yazdım ….

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 49. serkan diyor ki:

  seray arkadaşıma kaatılıyorumm

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 50. serkan diyor ki:

  o kadar kısa kiiiiii anlatamam

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Yorum Gönderim